Preambulum

Jelen Felnőttképzési szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelően jött létre, a jogszabályokban meghatározott tartalommal került megkötésre.

A képzés

Jelen Felnőttképzési szerződés a Felnőttképző és a Képzésben Résztvevő közötti jogviszonyt szabályozza, az alábbi képzéssel összefüggésben:

A képzés megnevezése:         Asztrozófia

A képzés helyszíne:                1088 Bp., Múzeum u. 9.

A képzés óraszáma:                192

A képzés kezdési időpontja:              Év: 2024.    Hó: szeptember   Nap: 29.

A képzés befejezésének

tervezett időpontja:                           Év: 2026.   Hó: december

A képzés ütemezése:              Havi 8 óra.

Részletesen a 2. számú mellékletben.

A képzés elvégzésével megszerezhető

dokumentum megnevezése:             —

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja, a vizsgára bocsátás feltételei:             —

A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben Résztvevőt érintő következmények:                 —

A képzés költsége:

A képzési díj összege:              384.000,- Ft    Esedékes: havi részletekben

Fizetés módja:                         első hónapban átutalás, továbbiakban személyes                                                               részvételnél készpénz, online csatlakozásnál átutalás

A képzéshez nyújtott támogatás összege:

Költségvetési forrásból származó támogatás összege:          — Ft

Európai Uniós forrásból származó támogatás összege:         — Ft

A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke:                 — Ft

Az ösztöndíj folyósításának feltételei:                 —

A Képzésben Résztvevő kötelezettségei

 1. A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a jelen szerződés II/1. pontjában meghatározott képzésen és megfizeti a jelen szerződésben meghatározott képzési díjat a Felnőttképző részére.
 2. A Képzésben Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és a Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Képzésben Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
 3. A Felnőttképző jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.
 4. A Felnőttképző jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Felnőttképzési szerződés megszűntetését eredményezi.
 5. A Képzésben Résztvevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen Felnőttképzési szerződésben írt adatait a valóságnak megfelelően adta meg a Felnőttképző részére. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Felnőttképzőt.

A Felnőttképző kötelezettségei

 1. A Felnőttképző vállalja, hogy jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a II/1. pontban meghatározott képzést.
 2. A Felnőttképző a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

A jogviszony szünetelése

A felnőttképzési jogviszony a szerződő felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik meg, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

A felnőttképzési szerződés megszüntetése, szerződésszegés

 1. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél jogosult felmondani, a másik félhez címzett, egyoldalú jognyilatkozat elküldésével.
 2. A jelen szerződésben írt rendelkezések megsértése a szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti.
 3. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

A személyes adatok kezelése, adatvédelem

 1. Felnőttképző kötelezettséget vállal arra, hogy a Képzésben Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, dokumentumokat, okmányokat vagy egyéb információkat csak feladatai és a jogszabályban írt rendelkezések teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.
 2. A jelen felnőttképzési szerződésben írt feladatok teljesítése során a Felnőttképző, a tudomására jutott személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR).
 3. Felnőttképző mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről (jelen szerződés 1. számú melléklete – Adatkezelési Tájékoztató a magánszemélyekkel kötött szerződés mellékleteként). Felnőttképző teljes tartalmú Adatkezelési Tájékoztatója elérhető minden ügyfele, partnere számára.
 4. Az adatkezelés és adatfeldolgozás során a Felnőttképző a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is.
 5. A Felnőttképző valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

Irányadó jog

A szerződés értelmezése és a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv és a Felnőttképzési törvény rendelkezései az irányadóak.

Viták rendezése

 1. Szerződő feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
 2. Felek megállapodásának megfelelően amennyiben az 1. pontban írt tárgyalások útján nem jutnak eredményre, kizárólag abban az esetben vesznek igénybe egyéb jogérvényesítési utat.

 

Egyéb rendelkezések

Az órákról hang- és/vagy videófelvétel nem készíthető!

A tanfolyamon megszerzett tudással a hallgató teljesebb ön- és sorsismeret birtokába jut, illetve végezhet másoknak is négyszemközti személyes elemzéseket.

A tanfolyamon elhangzottak szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért a tananyag sem részleteiben, sem egészében semmilyen formában nyilvánossá nem tehető, ideértve az elektronikus, vagy mechanikus formátumokat, az előadásokat és tanfolyamokat is.

Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2023. szeptember 29.

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

magánszemélyekkel kötött szerződés mellékleteként

Ezúton tájékoztatjuk Önt a Csillaghajnal Bt-vel (székhely: 1213 Bp., Jegenye u. 6., Cégjegyzékszám: 01-06-760166, Adószám: 21832378-1-43), mint adatkezelővel kötött szerződésben szereplő személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelőnél.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

Átlátható tájékoztatás:

Jelen adatkezelési tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Az adatkezelőhöz fordulhat, ha ezen jogait szeretné gyakorolni:

Cégnév, székhely: Csillaghajnal Bt. 1213. Bp., Jegenye u. 6.

E-mail: paksi.asztrozofiatanfolyam@gmail.com

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A képzés ütemezése, tematikája

Az asztrozófia kurzusunk olyan, mint egy nagy utazás, óráról – órára újabb és újabb csillagtájakat, izgalmas sors összefüggéseket fedezünk fel.

Az órákról hang- és/vagy videófelvétel nem készíthető!

A tanfolyamon megszerzett tudással a hallgató teljesebb ön- és sorsismeret birtokába jut, illetve végezhet másoknak is négyszemközti személyes elemzéseket.

A tanfolyamon elhangzottak szerzői jogvédelem alatt állnak, ezért a tananyag sem részleteiben, sem egészében semmilyen formában nyilvánossá nem tehető, ideértve az elektronikus, vagy mechanikus formátumokat, az előadásokat és tanfolyamokat is.

Az órák havonta egy alkalommal, vasárnapi napokon 10.30 – 18.15 óra között kerülnek megrendezésre. Pontos dátumokat emailben küldjük.

Az első évben az alapoktól kezdve megismerkedünk az asztrozófiával, az asztrológiával, és a gyakorlatban használva elsajátítjuk az elemzés (személyiség és sorselemzés), a születési idő korrekciójának, és a párkapcsolatok vizsgálatának, elemzésének a technikáját.

Már az első év végére a gyakorlatban is használható tudásra teszünk szert.

Az első év 12 x 8 óra, díja 16.000 Ft/8 óra (hó).

A második évben magas szintű ismeretekre teszünk szert, természetesen ekkor is a gyakorlatban alkalmazva azokat. Az ég egyik fő körének, az equatornak a csillagképszimbólumait (Eridanus, Aquila, Cetus stb.) is megjelenítjük, és figyelembe vesszük a képlet körén.

A második év is 12 x 8 óra, a díja 16.000 Ft/8 óra (hó).

Fontos: Mivel nem az adott nyolc órát, hanem az időarányosan esedékes részletet fizetjük alkalmanként, így azokat az alkalmakat is ki kell fizetni, amelyeken nem tudott részt venni. 

Ezeknek a pótlása később díjmentes.